Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling

Der indkaldes hermed til Ekstra-ordinær Generalforsamling i ”Egnssamlingens Støtteforening” d. 9. April 2024 kl. 13.00. Mødet afholdes i mødelokalet på Fårupvej 3.

Dagsorden.

Punkt 1. Valg af Dirigent og Referent.

Punkt 2. Ændring af Støtteforeningens Vedtægter §5. Ang. Nedsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7. Forslaget blev godkendt på den ordinære Generalforsamling d. 20. Marts 2024

Ordlyd af forslag til vedtægtsændring (reduktion af antal bestyrelsesposter):

§5 Bestyrelsen (nuværende)

Støtteforeningen består af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer sidder 2 år og afgår skiftevis med 4 det ene år og 5 det næste. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig en gang årligt med formand, næstformand, kasserer og sekretær som fører forhandlingsprotokollen. Kassererjobbet kan varetages af en forretningsfører valgt udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når enten 5 medlemmer inkl. formanden eller 7 medlemmer er til stede. Ved afstemning med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne og trufne beslutninger. Denne underskrives efterfølgende af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Møder indkaldes af formanden, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Foreslås ændret til:

§5 Bestyrelsen (forslag til ændring 1. og 3. punkt)

Støtteforeningen består af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer sidder 2 år og afgår skiftevis med 4 i ulige år og 3 i lige år. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant.

(I overgangsåret (2025) afgår 5 bestyrelsesmedlemmer og der vælges kun 4, efterfølgende år (2026) afgår 4 og der vælges kun 3. Dette afsnit kan slettes af vedtægterne efter Generalforsamling 2026 uden ekstraordinær generalforsamling.)

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når enten 4 medlemmer inkl. formanden eller 5 medlemmer er til stede. Ved afstemning med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

På Støtteforeningens vegne

Kirsten Pilgaard Formand for Støtteforeningen