Støtteforeningens vedtægter

§1                        Navn, hjemsted og status

Foreningens navn er: Støtteforeningen for Egnssamlingen, Et Lokalhistorisk Arkiv og Museum ved Jammerbugten. Navnet forkortes efterfølgende til Støtteforeningen.

Foreningens hjemsted er Saltum, og arbejdsområdet er egnen omkring Jammerbugten.

§2                        Formål og ansvarsområde

Støtteforeningens formål er i samarbejde med Egnssamlingen:

 • at udbrede kendskab, forståelse og interesse for de natur- og kulturhistoriske værdier i egnen op mod Jammerbugten
 • at skabe aktiviteter omkring Egnssamlingen
 • at virke som folkeligt bagland og økonomisk støttekreds for Egnssamlingen

§3                        Medlemmer

Foreningen er medlemsstyret, og som medlem kan optages privatpersoner, firmaer, foreninger og institutioner.

Medlemmer hæfter ikke for Støtteforeningens eventuelle gæld, og Støtteforeningens kreditorer kan kun søge sig fyldestgjort i Støtteforeningens formue.

§4                        Generalforsamling

Generalforsamlingen er Støtteforeningens øverste myndighed.

Godkendelser og beslutninger kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Med hensyn til vedtægtsændringer henvises til vedtægternes § 7.

Foreningens ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved avertering i den lokale presse.

På generalforsamlingen kan hvert medlem kun repræsentere en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab gennemgået af bilagskontrollanter
 4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
 6. Valg til bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af to bilagskontrollanter
 9. Valg af suppleant for bilagskontrollant
 10. Eventuelt

Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde ved udgangen af februar måned. Alle forslag skal være skriftlige.

§5                        Bestyrelsen

Støtteforeningen består af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer sidder 2 år og afgår skiftevis med 4 i ulige år og 3 i lige år. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant.

(I overgangsåret (2025) afgår 5 bestyrelsesmedlemmer og der vælges kun 4, efterfølgende år (2026) afgår 4 og der vælges kun 3. Dette afsnit kan slettes af vedtægterne efter Generalforsamling 2026 uden ekstraordinær generalforsamling.)

Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig en gang årligt med formand, næstformand, kasserer og sekretær som fører forhandlingsprotokollen. Kassererjobbet kan varetages af en forretningsfører valgt udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når enten 4 medlemmer inkl. formanden eller 5 medlemmer er til stede. Ved afstemning med stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der føres protokol over møderne og trufne beslutninger. Denne underskrives efterfølgende af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Møder indkaldes af formanden, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

§6                        Budget, finansiering og regnskabsforhold

Støtteforeningen drives for midler tilvejebragt gennem kontingent og sponsorbidrag samt midler indtjent ved afholdelse af arrangementer og salg af handelsvarer.

Regnskab udarbejdes årligt og følger kalenderåret.

Pengemidler, som Støtteforeningen råder over, skal indestå på en for Støtteforeningen oprettet konto i et pengeinstitut. Støtteforeningen hæfter kun med foreningens formue.

§7                        Vedtægtsændringer

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen og erstatter alle tidligere vedtægter.

Disse vedtægter kan alene ændres ved vedtagelse med almindelig stemmeflerhed på en ordinær generalforsamling, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer er til stede.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan ændringsforslag genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag kan da vedtages af de fremmødte ved almindelig stemmeflerhed.

§8                        Ophør

Skulle Støtteforeningen af en eller anden grund ophøre, skal eventuelle midler tilfalde Egnssamlingen.

Egnssamlingen, den 9. april 2024 _________________________________                                                        
Kirsten Pilgaard, Formand                                  

PDF-fil: https://egnssamlingen.dk/wp-content/uploads/2024/04/Vedtaegter-Stoetteforening-2024.pdf